Call Center

Call Center

02-078-1111อำพลฟูดส์ ร่วมเครือข่าย “สร้างโลกสีเขียว” ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

6 มิถุนายน 2565

 

     อำพลฟูดส์ ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายดังกล่าว ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

 

     ทั้งนี้ เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานโครงการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ภาคีเครือข่าย สร้างโลกสีเขียว ยังคงเปิดรับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ เพจ สร้างโลกสีเขียว เพราะเราเชื่อว่า การจะทำให้โครงการนั้นสำเร็จลุล่วงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

 

       โดยก่อนหน้านี้ อำพลฟูดส์ ได้ดำเนินโครงการภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และการนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่กลุ่มบริษัท นวัตกรรมอาหารชั้นนำ ครอบคลุมความหลากหลายทุกช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวสารอื่นๆ