Call Center

Call Center

02-078-1111กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม

อำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว