กว่า 2 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์ เราได้สร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่คนไทยและคนทั่วโลก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเกษตรกรของไทย เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารที่มี "คุณค่า" ทางโภชนาการสูง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ชาวอำพลฟูดส์ยึดถือมากกว่า 2 ทศวรรษ

ทุกวันที่ อำพลฟูดส์ เราเน้นการทำงานที่เป็นทีม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและบริการ พนักงานกว่า 800 ชีวิตของเรา คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและรักษาไว้ให้คงอยู่ โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ อำพลฟูดส์จะผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก และที่ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี "คุณค่า" สูงสุด แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันโดดเด่น

อนาคตของ อำพลฟูดส์ จะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากลสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบ "คุณค่า" ที่ดีที่สุดจากเราถึงผู้บริโภคทุกคนของเราตลอดไป

 

วันที่เปิดให้เยี่ยมชม : วันพุธ
สถานที่ : โรงงานนครปฐม
ส่วนที่เปิดให้เยี่ยมชม :
ช่วงเช้าเวลา : 9.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา : 13.00 – 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าชม : ไม่เกิน 60 ท่าน / คณะ
1. กรุณาตรงต่อเวลา
2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ
รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ
3. เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงานให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของ
อำพลฟูดส์กำหนดให้เท่านั้น
4. ห้ามถ่ายภาพเมื่ออยู่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
6. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
7. ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมสวมหมวกตามที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
8. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมโรงงาน
Copyright ©2011 All Rights Reserved. Ampol Food Processing Ltd.