“อำพลฟูดส์” ร่วมตัดสินโครงการกล่องเก่าชีวิตใหม่ (Bloc for Life)
22-09-2560

                  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560  ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์  และ ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ กล่องเก่าชีวิตใหม่   (Block for Life) ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ร่วมมือกับบริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อก จำกัด   ซึ่งมี บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 10 จ.ระยอง  ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้  

 

             

               “โครงการ กล่องเก่าชีวิตใหม่ (Block for Life)” เป็นโครงการที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรม  ศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อก จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงบริบท  สภาพแวดล้อม และการใช้สอยระบบสัญจรทั้งภายใน ภายนอกอาคาร โดยใช้วัสดุรีไซเคิลในครั้งนี้

 

                “ECO Canteen” เป็นผลงานการออกแบบอาคารโดยใช้โครงสร้างอาคารเก่า และการนำกลับของวัสดุมาใช้ใหม่  โดยมี Recycled Board เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบ คำนึงถึงการใช้สอยและการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้  นำมาซึ่งการเป็นโรงเรียนต้นแบบที่นำกล่องเก่ามาทำให้เกิดชีวิตใหม่ให้แก่ชุมชนต่อไป