อัตราการับซื้อขายวัตถุดิบทางการเกษตร ปี 2558
รายการ ขนาดจำนวน อัตรารับซื้อขาย หมายเหตุ
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
1 N/A N/A N/A N/A N/A