ตำแหน่งงาน
    วันที่สมัคร :
ตำแหน่งที่สนใจ :(*) ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : บาท(ขึ้นไป)
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :(*) เพศ :(*)
สัญชาติ :(*) ศาสนา :(*)
วัน/เดือน/ปี เกิด :(*) ส่วนสูง : ซ.ม.
น้ำหนัก : กิโลกรัม สถานะภาพทางทหาร : หากเป็นเพศหญิงให้ว่างไว้
รูปถ่าย ไม่เกิน 100 KB :    
ที่อยู่ช่องทางติดต่อ
ที่อยู่ :(*) จังหวัด :(*)
รหัสไปรษณีย์(*) โทรศัพท์(*)
มือถือ :(*) E-mail : (*)
ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : (*) กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว ในปีการศึกษา(*)
1. การศึกษาสูงสุด   2. การศึกษาก่อนหน้า  
ระดับการศึกษา(*) ระดับการศึกษา(*)
ชื่อสถานศึกษา : (*) ชื่อสถานศึกษา : (*)
วุฒิการศึกษา : (*) วุฒิการศึกษา : (*)
สาขาวิชา :(*) สาขาวิชา :(*)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :(*) เกรดเฉลี่ย (GPA.) :(*)
ประวัติการทำงาน
1. ประสบการณ์ทำงาน   2. ประสบการณ์ทำงาน  
เริ่มจาก : เริ่มจาก :
ถึง : ถึง :
บริษัท : บริษัท :
ที่อยู่บริษัท : ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท เงินเดือน : บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ลักษณะงานที่ทำ :
ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม   2. ประวัติการฝึกอบรม  
เริ่มจาก : เริ่มจาก :
ถึง : ถึง :
สถาบัน : สถาบัน :
หลักสูตร : หลักสูตร :
ความสามารถทางภาษา
1. ภาษาไทย   2. ภาษาอังกฤษ  
พูด ดีมาก ดี พอใช้ พูด ดีมาก ดี พอใช้
อ่าน ดีมาก ดี พอใช้ อ่าน ดีมาก ดี พอใช้
เขียน ดีมาก ดี พอใช้ เขียน ดีมาก ดี พอใช้
       
3.ภาษาอื่น ระบุ    
พูด ดีมาก ดี พอใช้    
อ่าน ดีมาก ดี พอใช้    
เขียน ดีมาก ดี พอใช้    
ความสามารถอื่น ๆ
พิมพ์ดีด :   ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
ภาษาไทย คำ/นาที ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
ภาษาอังกฤษ คำ/นาที ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :
เกียรติประวัติผลงาน / บุคคลอ้างอิง / สถานะการทำงานปัจจุบัน
เกียรติประวัติผลงาน : บุคคลอ้างอิง :
สถานะการทำงานปัจจุบัน :(*)