วิธีการสมัครงาน

 

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด หรือ APF


การสมัครงานด้วยตนเอง

 

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน
- รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
- สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


ลงทะเบียนสมัครงาน และรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ยื่นใบสมัคร และเอกสารในการสมัครงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบ ในตำแหน่งที่ต้องมีการทดสอบความรู้ ทางด้านวิชาชีพ บริษัท จะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่ท่านยื่นใบสมัคร

 

การสมัครงานทาง E-mail : job@ampolfood.com

 

ขั้นตอนการสมัครงานทาง E-mail
แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของท่าน พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการ
หมายเหตุ: ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปพร้อมนัดมาสัมภาษณ์งานการสมัครงานทางจดหมาย

 

ขั้นตอนการสมัครงานทางจดหมาย
เอกสารประกอบการสมัครงานทางจดหมาย
- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
- ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
- รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcript )
- สำเนาหนังสือรับการเกณฑ์ทหาร
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครงาน มาที่


แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


392/56 -57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0-2622-3434 โทรสาร 0-2226-1829