สวัสดิการพนักงาน

 

                   

อำพลฟูดส์ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานของ

อำพลฟูดส์ พึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

 

 

ประกันสังคม

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของเรา กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย

อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 

 

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงาน กรณีเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงานและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการทำงาน

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

 

 

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ ให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 

 

การฝึกอบรม

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการเงินของพนักงานที่เป็นสมาชิกโดยมิหวังผลกำไร ดำเนินกิจการ

3 รูปแบบ คือ การสะสมเงินรายเดือน การกู้เงิน และการรับเงินฝาก

 

 

เงินกู้เพื่อยานพาหานะ

เราได้ทำข้อตกลงกับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด ในเรื่องการยื่นกู้ซื้อรถยนต์ของ ISUZU

เพื่อให้ พนักงานของเราได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วและเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อจัดสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ โดยพนักงานของเรามีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่ำกว่าลูกค้าปกติของธนาคารและมีโอกาสได้รับวงเงินสูงขึ้นกว่าปกติอีกด้วย

 

สินค้าราคาพนักงาน

เราให้ส่วนลดแก่พนักงานในการซื้อสินค้าของบริษัทไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

 

ท่องเที่ยวสัมมนา

เราจัดกิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี

และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย

 

 

กองทุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

เราจัดให้มีกองทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นสวัสดิการเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่พนักงานของเรายามจำเป็น

 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าที่พัก

พนักงานของเราเมื่อต้องเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน

 

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเทศกาล

เราสนับสนุนให้พนักงานให้มีโอกาสพักผ่อนจากการทำงานหนัก ตามโอกาสของเทศกาลต่างๆ

เพื่อสร้างความสามัคคีและผ่อนคลายของพนักงาน

 

 

งานวันเกิดพนักงาน

วันเกิดของท่าน คือ วันสำคัญของเรา พนักงานของอำพลฟูดส์ทุกคนจะได้ใส่บาตร และร่วมเป่าเค้ก

วันเกิดกับผู้บริหารของอำพลฟูดส์