ศูนย์วิจัยโภชนาการ

 

 

 

ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ (APF-NRC)

 

        บริษัท ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ จำกัด ( อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง ) เป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนาอาหาร โดยเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ “คุณค่า” ด้านโภชนาการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลกของอำพลฟูดส์ APF-NRC ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย พร้อมทีมนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยประจำศูนย์ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา โดยผลงานวิจัยของ APF-NRC ต้องพัฒนาจากวัตถุดิบสำคัญจากผลผลิตของเกษตรกรไทย เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้แข่งขันได้ระดับสากล