Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH EN
APF
 
 
หน้าแรก // อำพลฟูดส์สู่ครัวโลก // AEC Welcome
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     ในปี 2558 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC  ซึ่งเป็นตลาดเดี่ยวของภูมิภาค โดยมีประชากรกว่า600ล้านคนจากประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, และเวียดนาม

 

     เนื่องด้วยAECเป็นตลาดรวม จึงทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาค  ดังนั้น หากมองในระยะยาวแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยเปิดมิติใหม่ และเอื้อต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบุกตลาดใหม่ภายในภูมิภาคเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

 

     เช่นเดียวกัน การทำให้การค้า กระบวนการทางศุลกากร ขั้นตอนต่างๆ และการเชื่อมต่อข้อมูลง่ายขึ้น เป็นมาตรฐานมากขึ้นตามจุดมุ่งหมายของAECนั้น จักต้องมีการร่วมมืออำนวยความสะดวกทางการค้า การบูรณาการทางศุลกากร ซึ่งสามารถทำได้โดยการสร้างASEAN Single Window (ASW) หรือระบบOne Stop Serviceด้านศุลกากรของประชาคมอาเซียนนั่นเอง ทั้งนี้ ในการสร้าง ASWนั้น ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจำต้องมีNational Single Window (NSW) หรือOne Stop Serviceด้านศุลกากรของสมาชิกASEAN อนึ่ง ระบบนี้จะกลายมาเป็นระบบที่ใช้กันในหมู่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ในการค้าขายสินค้าและบริการในหมู่กลุ่มประเทศอาเซียน  เร็วๆนี้ มีประเทศสมาชิกกว่า6ประเทศที่ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว ได้แก่ บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, และประเทศไทย ที่ได้มีระบบNSWใช้กันแล้ว

 

     ดังนั้น เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับNational Single Window (NSW) และการสร้างความโดดเด่นในตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขันสูง  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรแปรรูป เพื่อทำหน้าที่เป็นครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ บริษัท อำพลฟูดส์ของเรามีขีดศักยภาพในการปลูกฝังด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์(Innovative Mindset) ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย    นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ตลาดผู้บริโภค บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นNSM (National Single Market) ในหลายๆด้าน อาทิ เช่น ด้านศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโลจิสติก ด้านการเงินการธนาคาร และด้านการบริการลูกค้า    อำพลฟูดส์ของเราได้เริ่มต้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานต่างๆของบริษัท เช่น การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิต คลังสินค้า รวมไปถึงระบบการจัดการสินค้าสำหรับโลจิสติก Business Intelligence สำหรับระบบข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น

 

     ท้ายที่สุด เพื่อประโยชน์ระดับประเทศ บริษัทอำพลฟูดส์ของเราเชื่อมั่นว่า ด้วยแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบ คุณภาพแรงงาน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเกษตรของเรา จะช่วยนำพาคนไทย และประเทศไทยก้าวเข้าสู่การขยายตัวทางธุรกิจที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไปในประชาคมอาเซียน และเศรษฐกิจโลก