เยี่ยมชมอำพลฟูดส์
09-11-2559
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร Production Upgrading and Value Creation for SMEs and Micro-enterprises จำนวน 15 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย การขายและการตลาดต่างประเทศ จากคุณ ศรันย์ เศวตะดุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
09-11-2559
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร Pocket MBA รุ่นที่ 31 จำนวน 20 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังการบรรยาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) จากคุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 

 
26-10-2559
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำนักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย การขายและการตลาดต่างประเทศ จากคุณ สุกฤตา วงศ์รุจิไพโรจน์ ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
19-10-2559
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังการบรรยาย การจัดการความรู้ จากคุณชณัฐกานต์ แกมเกตุ หัวหน้าแผนกการจัดการความรู้
 

 
19-10-2559
บริษัท อนุสรณ์ มหาชัยซูริมิ จำกัด
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 บริษัท อนุสรณ์ มหาชัยซูริมิ จำกัด นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังการบรรยาย การจัดการความรู้ จากคุณชณัฐกานต์ แกมเกตุ หัวหน้าแผนกการจัดการความรู้
 

 
05-10-2559
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 41 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย การจัดการของเสีย จากคุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 

 
28-09-2559
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะทำงานการจัดการความรู้ จำนวน 10 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังการบรรยาย การจัดการความรู้ จากคุณชณัฐกานต์ แกมเกตุ หัวหน้าแผนกการจัดการความรู้
 

 
21-09-2559
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี นำผู้ประกอบการ จำนวน 51 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย ระบบคุณภาพและการจัดการโรงงานอาหาร จากคุณอรวรรณ จรดล ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
 

 
14-09-2559
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์ จำนวน 25 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิต
 

 
09-09-2559
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมโครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility จำนวน 44 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังการบรรยาย ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ จากคุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
07-09-2559
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 39 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย ระบบคุณภาพและการจัดการโรงงานอาหาร จากคุณชุติเนตร บัวเผื่อน ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
 

 
31-08-2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังบรรยาย การจัดการความรู้ จากคุณชณัฐกานต์ แกมเกตุ หัวหน้าแผนกการจัดการความรู้
 

 
23-08-2559
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นและผู้ประกอบการชาวไทย จำนวน 23 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานและรับฟังบรรยาย แนวทางการดำเนินธุรกิจ จาก ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
17-08-2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และรับฟังบรรยาย การจัดการความรู้ จากคุณชุติเนตร บัวเผื่อน ผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้
 

 
10-08-2559
ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่โภชนาการ จำนวน 26 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิต และรับฟังการบรรยาย ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จากคุณวรรณี จตุรจำเริญชัย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
03-08-2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และสมาคมนักบริหารสาธารณสุข
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และสมาคมนักบริหารสาธารณสุข นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณะสุขระดับต้น จำนวน 58 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย ระบบคุณภาพและการจัดการโรงงานอาหาร จากคุณชุติเนตร บัวเผื่อน ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
 

 
06-07-2559
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษา จำนวน 53 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย โรงงานสีเขียว จากคุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 

 
06-07-2559
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการ จำนวน 26 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวลและระบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล และรับฟังบรรยาย โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยคุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 

 
04-07-2559
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The University of North Carolina at Chapel Hill
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The University of North Carolina at Chapel Hill นำนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 33 ท่าน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย การขายและการตลาดต่างประเทศ จากคุณปัญญ์ชลี ตันหุน ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

 
15-06-2559
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน เยี่ยมชมโรงงานในหัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตและรับฟังบรรยาย ระบบคุณภาพและการจัดการโรงงานอาหาร จากคุณชุติเนตร บัวเผื่อน ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
 

 
  หน้า   1  ,    2  ,    3  ,    4  ,    5  ,    6  ,