วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : VISION

เป็นผู้นำนวัตกรรมอาหารไทย สู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

ปรัชญา : PHILOSOPHY

นวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อความสะดวกและความสุขของผู้บริโภค (3 ส.)

 

 

ภารกิจองค์การ : MISSION

 

1.   สร้างนวัตกรรม ด้วยการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.1 ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

1.2 อาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป และพร้อมปรุง

1.3 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

1.4 เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพ

1.5 ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว

2.   เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

3.   เสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

 

4.   สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และดูแล รับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ

 

 

คุณค่า : VALUE

 

 

A = Accountability and Participation to build Teamwork 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

 

M = Moral and Social Responsibility

มีศีลธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

 

P = Produce Innovative Products and Services

สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 

O = Operate entire supply chain for high quality products to achieve customer satisfaction

การจัดการโซ่อุปทานให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 

L = Learning Organization and Continuous Improvement

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง