สารจากผู้บริหาร

 

 

 

     กว่า 2 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์กว่า 2 ทศวรรษของ อำพลฟูดส์เราได้สร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่คนไทยและคนทั่วโลก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเกษตรกรของไทยเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นอาหารที่มี “คุณค่า” ทางโภชนาการสูง ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ชาวอำพลฟูดส์ยึดถือมากกว่า 2 ทศวรรษ

 

 

     ทุกวันที่ อำพลฟูดส์ เราเน้นการทำงานที่เป็นทีม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและบริการ พนักงานกว่า 800 ชีวิตของเรา คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและรักษาไว้ให้คงอยู่ โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ อำพลฟูดส์จะผลิตจากความตั้งใจ ที่จะมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก และที่ ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี “คุณค่า” สูงสุด แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันโดดเด่น

 

     อนาคตของ อำพลฟูดส์จะมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมาตรฐานสากลสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งการส่งมอบ “คุณค่า” ที่ดีที่สุดจากเราถึงผู้บริโภคทุกคนของเราตลอดไป

​​

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร                             

                                                                                                                                                                                        กรรมการผู้จัดการ