Agricultural Materials
รายการ ขนาดจำนวน อัตรารับซื้อขาย หมายเหตุ
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
1 ทดสอบหัวข้อวัตถุดิบทางการเกษตร กฤตพง โชคกิจธนโภคิน