Corporate Social Responsibility

APF Innovation

อำพลฟูดส์เพื่อสังคม

APF Innovation

รายละเอียดโครงการ

อำพลฟูดส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงคิดค้นโครงการต่างๆ เพื่อคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม โครงการของเราประกอบด้วย

 

 1. Recycle Bank ธนาคารขยะ

            การดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตของอำพลฟูดส์ จะเกิดขยะทั้งประเภทขยะมูลฝอยและขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และอโลหะ เป็นต้น ซึ่งหากมีการคัดแยกประเภทขยะ และควบคุมปริมาณขยะที่ต้นทางจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการลดการใช้ทรัพยากรและยังสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายขยะอีกด้วย

            อำพลฟูดส์  กำหนดระบบการจัดการรูปแบบของธนาคารขยะ การบันทึกรับเข้า-จำหน่าย เพื่อให้สามารถจัดการขยะทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยการลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีของเสียเกิดขึ้น (Zero Waste)

            อำพลฟูดส์รณรงค์ให้เกิดการคัดแยกประเภทขยะ โดยสามารถจำหน่ายขยะรีไซเคิลเป็นรายได้ตั้งแต่ปี 2554-2557  ทั้งสิ้น 5,069,032 บาท

 

      2.Wood Pelletเชื้อเพลิงชีวะมวลอัดเม็ด

             เนื่องจากทาง บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีใยมะพร้าวซึ่งเป็นชีวมวลที่ได้จากการเตรียมวัตถุดิบจำนวนมาก  ในช่วงแรกใช้วิธีการนำไปเผาในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ทันที แต่ค่าความร้อนไม่คงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)ไม่ได้ ภายหลังบริษัทฯ ได้เห็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ทำให้มีแนวคิดที่ว่า วัตถุดิบใยมะพร้าวที่มีอยู่นั้นน่าจะสามารถนำไปใช้ทำเป็น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรือ Wood Pellets ได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงได้นำวัตถุดิบใยมะพร้าวเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหาค่าความหนาแน่น ผลปรากฏว่า  จากเดิมค่าความหนาแน่นของใยมะพร้าวจะอยู่ที่  52 kg/m3 แต่หากนำใยมะพร้าวมาทำเป็น Wood pellets ค่าความหนาแน่นจะเพิ่มไปที่ 573.6 kg/m3 ซึ่งค่าความหนาแน่นนั้นส่งผลต่อค่าความร้อนของวัตถุดิบที่มากขึ้นด้วย

               จากการศึกษาค่าความร้อนของ Wood Pellet พบว่า มีค่าความร้อนเท่ากับ 4400 kcal/kg ในขณะที่ถ่านหินมีค่าความร้อน เท่ากับ 5900 kcal/kg เครื่องจักรที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งสามารถผลิต Wood Pellet ได้เท่ากับ 5 ตัน/วัน คิดเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 3.73 ตัน/วัน สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้วันละ 7468 บาท/วัน (2,240,593  บาท/ปี) โดยงบประมาณลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรเท่ากับ 5,232,100 บาท  ดังนั้นระยะเวลาในการคืนทุน เท่ากับ 2.3 ปี

 

     3.Gasificationการผลิตพลังงานทดแทน จากชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

          กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Biomass Gasification) เป็นกระบวนการที่ทำให้องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวล เปลี่ยนรูปไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่จุดไฟติดและมีค่าความร้อนสูง โดยอาศัยปฏิกิริยาอุณหเคมี (Thermo-chemical Reaction) ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้ประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4) ซึ่งสภาวะที่ทำให้เกิดแก๊สดังกล่าวก็คือ สภาวะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นสภาวะที่มีการจำกัดปริมาณอากาศหรือแก๊สออกซิเจน เพราะหากมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอ หรือมากเกินพอจะกลายเป็นกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ (Combustion) และมีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำออกมาซึ่งไม่ติดไฟ

          บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว อาทิเช่น กะทิสำเร็จรูป ยู เอช ที ตรา “ชาวเกาะ” และ กะทิสำเร็จรูป ยู เอช ที ตรา “รอยไทย” ด้วยกำลังการผลิตและความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว ทำให้โรงงานอำพลฟูดส์ มีการรับมะพร้าวเข้าสู่กระบวนการผลิตถึง 4 แสน ลูกต่อวัน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบแก๊สซิฟิเคชั่นโดยนำกะลามะพร้าวซึ่งเป็นชีวมวลที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต ประมาณ 20 ตัน/วัน มาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการผลิตพลังงานควบคู่กับการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยกระบวนการกระตุ้นด้วยไอน้ำ นอกจากจะสามารถนำพลังงานไปใช้ได้แล้ว ยังสามารถผลิตถ่านกัมมันต์เป็น By-Product ได้อีกทางหนึ่ง จากการประเมินผลตอบแทนของโครงการ รายได้สุทธิจากขายไฟฟ้าและการขายถ่านเท่ากับ 3,318,262 บาทต่อปี ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานและเพิ่มมูลค่า ยังมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  อีกด้วย

 จากการดำเนินการของระบบแก๊สซิฟิเคชั่น พบว่า

 • ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เท่ากับ 180-200 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
 • ผลิตถ่านกัมมันต์ได้ เท่ากับ 30-40 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 

     4.Bio Gas การผลิตก๊าซชีวภาพ

          ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยทั่วไปจะหมายถึง ก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการหมัก (fermentation) ของสารอินทรีย์ โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ำนิ่ง กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพ

           องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน(N) และไอน้ำ

         บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยเริ่มวางแผนการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดด้านหลังของโรงงานเพื่อใช้ในโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas)โดยขั้นแรกเริ่มจากการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมจนพัฒนามาเป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ คือ ระบบ Modify Cover Lagoon   ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี ด้วยเงินลงทุน ประมาณ 72 ล้านบาท

               แหล่งเงินทุนในการก่อสร้างระบบ ประกอบด้วย

     1) บริษัทฯ จำนวนเงิน  65.32 ล้านบาท  

     2) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จำนวนเงิน 6 ล้านบาท

     3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)  จำนวนเงิน 0.68 ล้านบาท

 

โดยคิดค้นนวัตกรรม เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ไว้ได้ดีที่สุด

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X