คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรกรรมการผู้บริหาร
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนการผลิต
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผู้อำนวยการส่วนงานโลจิสติกส์
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผอ.ส่วนงานตรวจสอบและประกันคุณภาพ
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้อำนวยการส่วนงานสนับสนุนการผลิต
คุณกรณ์กณิศ แสงดีผอ.ส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้อำนวยการส่วนงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน
ดร.กฤษฏา โสภาผอ.ส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายบริหาร
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดซื้อ
ดร.ปิยะมาศ คงแขมผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
คุณขนิษฐา เลิกชัยภูมิผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
คุณจำลอง พึ่งประยูรผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
คุณกรณ์กณิศ แสงดีผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณวรรณี จตุรจำเริญชัยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณธัชภร อารีเอื้อผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ดร.กฤษฏา โสภาผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสนทยา วระวงษ์ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
คุณศรันย์ เศวตะตุลผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
ดร.กฤษฏา โสภาผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2018 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X