คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรกรรมการผู้จัดการ
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผอ.ส่วนงานวางแผนและการผลิต
คุณกฤษฏา โสภาผอ.ส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ
คุณกรณ์กณิศ แสงดีผอ.ส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผอ.ส่วนงานบัญชีและการเงิน
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผอ.ส่วนงานพัฒนาองค์กร
คุณณัฐชานันท์ เพ็ชร์พิรุณผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณกฤษฏา โสภารก.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณสุพรวดี เทพผดุงพรผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
คุณสนทยา วระวงษ์ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
คุณกรณ์กณิศ แสงดีรก.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์รก.ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คุณกรณ์กณิศ แสงดีรก.ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
คุณกฤษฏา โสภารก.ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวรรณี จตุรจำเริญชัยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์รก.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
คุณปิยะมาศ คงแขมผจก.ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้จัดการฝ่ายการจัดการความรู้
คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X