คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรกรรมการผู้จัดการ
คุณคำพันธ์ ขันทะหัตถ์ผอ.ส่วนงานวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์
คุณกรณ์กณิศ แสงดีผอ.ส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ดร.กฤษฏา โสภาผอ.ส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ
คุณวรรณี จตุรจำเริญชัยผอ.ส่วนงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพรรก.ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาองค์กร
ดร.ปิยะมาศ คงแขมผจก.ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
คุณขนิษฐา เลิกชัยภูมิผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
คุณสนทยา วระวงษ์ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
คุณศรันย์ เศวตะตุลผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
คุณณัฐชานันท์ เพ็ชร์พิรุณผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ดร.กฤษฏา โสภารักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ดร.กฤษฏา โสภารก.ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวรรณี จตุรจำเริญชัยรก.ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2018 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X