Company Information

สุขภาพที่ดี ย่อมมาจากอาหารที่ดี

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

อำพลฟูดส์ มุ่งสร้างสรรค์โภชนาการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทศักยภาพการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

การสร้างสินค้านวัตกรรมของอำพลฟูดส์ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของอำพลฟูดส์มาตลอด 3 ทศวรรษ คือ การรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่อำพลฟูดส์ยังคงยึดมั่นตลอดไป

วิสัยทัศน์ :

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา :

นวัตกรรมอาหารสุขภาพ เพื่อความสะดวกและความสุขของผู้บริโภค

ภารกิจองค์การ :
 1. สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพด้วยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
 3. พัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วโลก ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ
 4. เสริมสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุขให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
 5. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวให้ยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สมรรถนะหลัก :
 1. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 2. การทำงานเป็นทีม
 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 4. ความซื่อสัตย์เที่ยงตรงและสำนึกในความรับผิดชอบ
 5. การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 6. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
คุณค่า :
 • A

  Accountability and Participation to build Teamwork
  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
 • M

  Moral and Social Responsibility
  มีศีลธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
 • P

  Produce Innovative Products and Services
  สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 • O

  Operate entire supply chain for high quality products to achieve customer satisfaction
  การจัดการโซ่อุปทานให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 • L

  Learning Organization and Continuous Improvement
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

แนวทางนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบ ของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางนี้

1. การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

อำพลฟูดส์ฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น
  • เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นโดยนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
  • บริหารกิจการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
  • เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และเอกสารการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
 2. ลูกค้า
  • สนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมบริการ อย่างเสมอภาค
  • ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า
  • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า
  • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
  • ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า
 3. พนักงาน
  • ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
  • ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและ ผลงาน
  • ให้สวัสดิการที่เหมาะสม
  • ให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิในการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
  • จัดสถานที่ทำงาน ให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
  • เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
 4. คู่ค้า
  • ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
  • ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า
  • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่คู่ค้า
 5. สังคมและชุมชน
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สังคม และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานให้กับบริษัทฯ อาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของของกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางให้ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

  การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทางานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

 3. การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท

  การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้า ว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 4. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรืออื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น

  • (ก) ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
   • (1) ของขวัญต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ
  • (ข) กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

 5. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่อาจรับคำเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักให้ได้ และในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่าย ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. การเปิดเผยข้อมูล

การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชี บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐาน ในการจัดทำบัญชี รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
 1. การดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน
 2. ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรม
 3. การคัดเลือกและให้ทำงานโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ, สีผิว, เพศ, อายุ, ศาสนา, ความบกพร่องทางร่างกายที่ไม่มีผลกับงาน, ความเชื่อด้านการเมือง
 4. มีความรับผิดชอบที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
 5. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ
6. การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 1. พนักงานทุกคนต้องปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. ต้องเอาใจใส่ในการดำรงไว้ซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 3. ต้องไม่นำเอาโอกาสในทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้เป็นการส่วนตัว หรือการใช้ทรัพย์สิน, ข้อมูล, ตำแหน่งของบริษัทเพื่อโอกาสในทางธุรกิจของตนเอง
7. การปกป้อง ดูแลรักษา ทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่าเหมาะสม

และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

8. การต่อต้านการคอรัปชั่น

บริษัทต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

 1. จัดระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือ แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 2. กำชับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีมาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้
 4. สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และตรวจสอบอย่างทันท่วงที เช่น การนำระบบ ERP มาบริหารองค์กร การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การมีระบบคุณภาพและการจัดการต่าง ๆ
 5. ดำเนินการทางวินัย และหรืออาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
9. การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

10. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 1. บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ยกเว้นในกรณีที่การให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม
 2. บริษัทฯไม่อนุญาตให้พนักงานนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการใดโดยเฉพาะ
 3. บริษัทฯ ห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการหรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
11. การดำเนินการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินการอย่างจริง และตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน ความรับผิดชอบทางสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้จัดตั้งระบบคุณภาพและการจัดการ เพื่อที่จะรักษาและปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สังคมและชุมชน ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

12. การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัท เพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ /หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

13. สิทธิมนุษยชน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม บริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองของสังคมจึงยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดยได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดหลักการเคารพในสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน สอดคล้อง ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

14. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธินั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานโดยทันที โดยบริษัทจะพิจารณาลงโทษ ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ในกรณีที่การฝ่าฝืน หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณมีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของบริษัทจนกลายเป็นความผิดทางอาญา บริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดตามดุลยพินิจของบริษัท
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 3. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
 4. กำหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • ดูแล ปรับปรุง จรรยาบรรณธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
  • พิจารณาเรื่องร้องเรียน กล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนดังกล่าว
  • วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณของบริษัท
  • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
  • มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ยังสามารถรายงานผ่าน website และ intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือ ส่ง e-mail มาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณโดยตรง บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใด ๆ หากกระทำโดยเจตนาดี และมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X